Algemene voorwaarden Cribb

Voor makelaars die gebruik maken van de applicatie  |   februari 2022

Dit zijn de algemene voorwaarden van Cribb B.V. gevestigd aan Bovenweg 2 in Nunspeet en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 80387888 (hierna aangeduid als “Cribb”). Cribb biedt een platform aan particulieren die een nieuwe koopwoning zoeken en tegelijkertijd hun huidige koopwoning te koop aanbieden. De makelaar biedt de particulier ondersteuning in de (ver)koop van zijn woning.

 

Artikel 1.                DEFINITIES

1.1. Aanvaardingsdatum: de datum waarop de Woning wordt overgedragen aan de koper van een Woning.
1.2. Account: de online omgeving, welke aan Makelaar ter beschikking wordt gesteld, waarmee Makelaar het Platform kan gebruiken en beheren.
1.3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
1.4. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die met behulp van een Makelaar een Woning aanbiedt of op zoek is naar een Woning via het Platform.
1.5. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.6. Koopovereenkomst: de Koopovereenkomst tussen de Gebruiker die zijn Woning aanbiedt en de Gebruiker die de woning wil kopen, die tot stand komt buiten het Platform om.
1.7.  Makelaar: de natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, tevens Gebruiker van het Platform, die is aangesloten bij het Platform en middels het Platform als tussenpersoon optreedt en adviseert en bemiddelt bij de (ver)koop van een Woning.
1.8. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Makelaar en Cribb met betrekking tot het gebruik van de dienst (het Platform).
1.9. Partijen: de partijen bij de Overeenkomst, Cribb en de Makelaar.
1.10. Platform: het online Platform dat te bereiken is via de Website en waar de verkopende Gebruiker en de woningzoekende Gebruiker – met ondersteuning van de Makelaar – middels de door Cribb ontwikkelde en aangeboden software in staat worden gesteld van de door Cribb aangeboden dienst (Platform) gebruik te maken.
1.11. Vergoeding: de door Cribb in rekening gebrachte vergoeding voor een aangekochte Woning zoals vermeld op de Website.
1.12. Licentie: de door Cribb in rekening gebrachte maandelijkse licentiekosten voor een Makelaar zoals vermeld op de Website.
1.13. Leadfee: de kosten voor een aantoonbaar door Cribb aangebrachte lead die door de Makelaar naar klant geconverteerd wordt, zoals vermeld op de Website.
1.14. Website: de Website van Cribb, te raadplegen via www.cribb.nl en alle bijbehorende sub domeinen.
1.5. Woning: de door Makelaar namens Gebruiker via het Platform aangeboden Woning.

 

Artikel 2.                OVEREENKOMST: TOTSTANDKOMING EN TOEPASSELIJKHEID

2.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Makelaar zich via de Website registreert en door registratie en activatie door Cribb en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden toegang krijgt tot een Account.
2.2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform. Door gebruik te maken van het Platform en/of door deze Algemene Voorwaarden te accepteren bij het aanmaken van een Account, gaat Makelaar akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
2.3. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

Artikel 3.                GEBRUIK VAN HET PLATFORM

3.1. Cribb biedt een Platform aan welke Makelaar in staat stelt te bemiddelen in de (ver)koop van Woningen.
3.2. Cribb is uitdrukkelijk geen partij bij de overeenkomst tussen Makelaar en Gebruiker.
3.3. Via het Platform kan Makelaar particulieren uitnodigingen sturen. Indien de particulier zich via deze uitnodiging registreert bij Cribb, vindt er een koppeling tussen de Makelaar en de Gebruiker (particulier) plaats. De Gebruiker heeft het recht om zich hierna eventueel los te koppelen van de betreffende Makelaar.
3.4. Nadat Gebruiker zich via Makelaar heeft geregistreerd, stuurt Gebruiker het aanbod van zijn Woning via het Platform naar de Makelaar. Makelaar stelt het profiel van de te koop aangeboden Woning van Gebruiker op.
3.5. Bij het aanbieden van de Woning dient Gebruiker alle gevraagde informatie over de Woning aan Makelaar te verstrekken, zoals adresgegevens en foto’s van de Woning. Alvorens de Woning op de Website wordt geplaatst, zal Makelaar de Woning beoordelen en bij Gebruiker de benodigde gegevens opvragen en aanvullen om tot een compleet profiel (woningaanbod) te komen. Cribb kan deze gegevens verder aanvullen met de door bij haar bekende gegevens.
3.6. Na publicatie van de Woning gaan alle contact- en informatieverzoeken van woningzoekende Gebruikers via de Makelaar.
3.7. Nadat het profiel van de Woning van de woningzoekende Gebruiker voltooid is, wordt toegang verkregen tot het aanbod van Cribb.
3.8. Cribb kan aanvullende inhoudelijke eisen stellen aan de eisen waarop de Woning wordt of is aangeboden, ook na het moment van plaatsing van de Woning. In dat geval zal Cribb de Makelaar een redelijke termijn bieden om daaraan te voldoen.
3.9. Cribb heeft te allen tijde het recht om de registratie van een Makelaar te weigeren.
3.10. Cribb verschaft via het Platform bepaalde informatie over de Woning. Deze informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

 

Artikel 4.                GEBRUIKSREGELS

4.1. Makelaar dient aangesloten te zijn bij de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM), Vereniging VBO Makelaar (VBO), Vastgoedpro of overige door Cribb gecommuniceerde brancheverenigingen. Zonder lidmaatschap bij een door Cribb gecommuniceerde branchevereniging verkrijgt Makelaar geen toegang tot het Platform.
4.2. Een Woning die door Makelaar namens Gebruiker op Cribb te koop wordt aangeboden, mag niet op enig andere manier te koop worden aangeboden (zoals eigen website makelaarskantoor of andere huizensites/platformen).
4.3. Indien Cribb kennis neemt van het woningaanbod op andere kanalen, zal Cribb contact opnemen met Makelaar en zo nodig het Account van Makelaar verwijderen.
4.4. Het woningaanbod betreft vertrouwelijke informatie. Het is Makelaar derhalve niet toegestaan om het woningaanbod op Cribb bekend te maken aan derden buiten het Platform om. Cribb zal dit misbruik monitoren en is gerechtigd maatregelen te treffen om misbruik te voorkomen dan wel te beëindigen.
4.5. Indien Makelaar de Woning tevens aanbiedt in de door zijn brancheorganisatie opgezette en verplichte uitwisselingssystemen, is de Makelaar op basis van de Overeenkomst verplicht de Woning als ‘vertrouwelijk’ aan te bieden.
4.6. De Makelaar die een beheerdersaccount beheert, is verantwoordelijk voor alle Accounts die hij verstrekt aan andere makelaars die zijn aangesloten bij zijn kantoor.
4.7.  Indien Cribb constateert dat Makelaar de Algemene Voorwaarden of de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Makelaar waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Cribb zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Cribb mag dan de toegang tot het Platform voor Makelaar blokkeren en/of het Account verwijderen. In urgente of ernstige gevallen kan Cribb zonder waarschuwing ingrijpen. In verband met het voorgaande is Cribb echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade.
4.8. Indien naar het oordeel van Cribb hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het Platform, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Cribb gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden, dan wel te voorkomen.
4.9. Cribb is te alle tijden gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Cribb gerechtigd om de naam, het adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Makelaar af te geven aan een derde die klaagt over het door Makelaar inbreuk maken op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke of jurisprudentiële vereisten.
4.10. Cribb kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op Makelaar verhalen.

 

Artikel 5.                ACCOUNT

5.1. Om toegang te krijgen tot het Platform en de dienst te gebruiken, heeft Makelaar een Account nodig. Cribb zal Makelaar, indien van toepassing voorzien van inloggegevens voor een beheerdersaccount.
5.2. Voor aanmelding van het Account is een maandelijkse licentievergoeding voor de Makelaar van toepassing. Deze kosten hiervoor staan vermeld op deze website en worden per maand vooruit in rekening gebracht via automatische incasso. De makelaar geeft hiervoor bij aanmelding toestemming. Indien de Makelaar in de eerste maand na aanmelding 500 of meer e-mailadressen via zijn Account heeft uitgenodigd voor Cribb, worden eenmalig de licentiekosten voor de eerste maand gecrediteerd.
5.3. Voor de binnenkomende leads die de Makelaar in zijn Account ontvangt die afkomstig zijn vanuit www.cribb.nl, is de Makelaar een Leadfee verschuldigd. Het staat de makelaar te allen tijde vrij om een ontvangen lead af te wijzen. Wijst de makelaar de lead niet af, dan wordt de Leadfee pas in rekening gebracht indien de Makelaar deze lead omzet in een klant. Dit is het geval zodra de Makelaar een aan- en/of verkoopdossier in zijn Account aanmaakt voor deze klant. Indien de Makelaar voor betreffende klant later de Vergoeding bij aankoop is verschuldigd, wordt de reeds in rekening gebrachte Leadfee hierop in mindering gebracht.
5.4. Makelaar kan met het door Cribb ter beschikking gestelde beheerdersaccount eigen Accounts voor makelaars aangesloten bij zijn kantoor aanmaken.
5.5. Tevens kan een Makelaar een eigen Account aanmaken. Hij dient zich hiervoor te registreren met zijn e-mailadres op de Website. Makelaar dient middels het Account alle gegevens (zoals adres- en contactinformatie) over zijn kantoor volledig in te vullen. Het persoonlijk mobiele telefoonnummer kan voor een SMS-berichtgeving vanuit Cribb worden gebruikt voor uitsluitend belangrijke serviceberichten.
5.6.  Nadat de registratie is afgerond, kan Makelaar direct inloggen op het Account en het Platform gebruiken.
5.7.  Makelaar wordt binnen zijn Account via het Platform op de hoogte gehouden van Gebruikers die van zijn diensten gebruik maken.
5.8. Tijdens de registratieprocedure geeft Makelaar zijn e-mailadres op en kiest een wachtwoord, waarmee Makelaar na registratie en activatie door Cribb kan inloggen op de Website. Makelaar is zelf verantwoordelijk voor het wijzigen en kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.9. Makelaar dient de toegang tot het Account middels gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Makelaar het wachtwoord strikt geheim te houden. Cribb mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account van Makelaar na aanmelding met de bijbehorende gebruikersnaam en het wachtwoord, onder leiding en toezicht van Makelaar gebeurt. Makelaar is aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij Makelaar bij Cribb heeft gemeld dat een ander het wachtwoord kent.
5.10. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account, dient Makelaar Cribb onverwijld op de hoogte te stellen en dient Makelaar de (inlog)gegevens te wijzigen.

 

Artikel 6.                VERPLICHTINGEN CRIBB

6.1. Cribb zal zich inspannen om het Platform zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van het Platform.
6.2. Cribb heeft het recht het Platform of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Cribb zal zich inspannen om Makelaar tijdig op de hoogte te stellen van de buitengebruikstelling.
6.3. Cribb mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Platform aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Makelaar welkom, maar uiteindelijk beslist Cribb zelf welke aanpassingen zij wel of niet doorvoert.
6.4.  Indien Makelaar een klacht heeft over het Platform van Cribb, kan Makelaar bij Cribb een klacht indienen.

 

Artikel 7.                DE KOOPOVEREENKOMST

7.1. Gebruikers zullen buiten het Platform een Koopovereenkomst sluiten. Cribb is uitdrukkelijk geen partij bij de Koopovereenkomst tussen de Gebruikers van het Platform. Cribb draagt daarom zelf geen zorg voor het verkoop- en aankoopproces, het aanbod, de levering en de kwaliteit van de Woning van de Gebruiker. Deze verantwoordelijkheid ligt bij Makelaar en Gebruiker.
7.2. Zodra de woningzoekende Gebruiker via zijn Makelaar een bod heeft gedaan op een Woning en het bod wordt geaccepteerd, worden beide Makelaars hiervan op de hoogte gesteld binnen hun Account.
7.3. De Makelaar is gehouden om via het Platform, Cribb op de hoogte te stellen dat er een Koopovereenkomst is gesloten, al dan niet met voorbehoud.
7.4. Voorts stelt de Makelaar Cribb op de hoogte van de tussen kopende en verkopende Gebruiker overeengekomen Aanvaardingstermijn.

 

Artikel 8.                BETALING

8.1. Op iedere middels het Platform aangekochte Woning heeft Cribb nadat er een Koopovereenkomst is gesloten en de in deze overeenkomst opgenomen ontbindende voorwaarden zijn verstreken, recht op de Vergoeding zoals vermeld op de Website. Deze Vergoeding wordt bij Makelaar in rekening gebracht.
8.2. Indien de Woning vóór de Aanvaardingsdatum niet wordt overgedragen, geeft Makelaar dit zo spoedig mogelijk schriftelijk door aan Cribb. In dat geval zal Cribb geen factuur sturen.
8.3. Indien de Woning op de Aanvaardingsdatum is overgedragen, zal Cribb voor het betalen van de Vergoeding een elektronische factuur sturen. Makelaar stemt in met elektronische facturatie. Makelaar is verantwoordelijk voor betaling van de Vergoeding.
8.4. Indien Makelaar de (niet verkochte) aangeboden Woning van Gebruiker – die succesvol een andere Woning via Cribb heeft aangekocht – van het Platform verwijdert, is Makelaar voor het intrekken van dit woningaanbod aan Cribb een eenmalige vergoeding verschuldigd zoals vermeld op de Website (met uitzondering van startende Gebruikers (koopstarters)). Makelaar mag na terugtrekking van het woningaanbod de Woning via andere kanalen te koop aanbieden.
8.5. De facturatie van de Aanmeldkosten vindt plaats ten minste twee maanden na de aanmelddatum voor het Account van de Makelaar. De factuur wordt enkel verzonden indien de Makelaar niet heeft voldaan aan de minimale eis zoals benoemd in artikel 5.2.
8.6. De facturatie van de verschuldigde Leadfee (artikel 5.3.) vindt één maal per maand plaats en heeft betrekking op de voorafgaande maand. Voor de specificatie van het verschuldigde bedrag, heeft de Makelaar in zijn Account een actueel digitaal overzicht van de betreffende Leads.
8.7. De betalingstermijn van de factuur is dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Makelaar in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Cribb heeft in dat geval het recht om de dienst op te schorten en de toegang van Makelaar tot het Platform (gedeeltelijk) te blokkeren. Cribb is niet aansprakelijk voor enige schade die Makelaar als gevolg hiervan lijdt. Bij een niet tijdige betaling is Makelaar, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief volledige advocaatkosten.

 

Artikel 9.                INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Platform en de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten bij Cribb en/of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Cribb, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. Het is verboden om informatie en/of afbeeldingen van andere Woningen, niet-zijnde de eigen Woning, te verveelvoudigen of openbaar te maken.
9.2. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Makelaar over te dragen. Het gebruik dat Makelaar mag maken van het Platform is beperkt tot hetgeen in de Overeenkomst is beschreven. Makelaar zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Cribb en/of haar licentiegevers.
9.3. Cribb verstrekt hierbij Makelaar een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst teneinde het Platform te kunnen gebruiken in overeenstemming met onderhavige Algemene Voorwaarden.
9.4. Cribb heeft het recht dit gebruiksrecht als bedoeld in het vorige lid niet te verstrekken of in te trekken indien Makelaar niet heeft voldaan aan haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst.
9.5. Informatie, inclusief data, die Makelaar opslaat of verwerkt via het Platform is en blijft eigendom van Makelaar. Cribb heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Platform, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.
9.6. Indien Makelaar informatie stuurt naar Cribb, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Makelaar Cribb een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Platform. Dit geldt niet voor informatie die Makelaar nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

 

Artikel 10.             AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

10.1. Makelaar is zich ervan bewust dat Cribb enkel een Platform biedt en geen partij is bij de eventuele Koopovereenkomst die door de bemiddeling van Makelaar tussen de Gebruikers van het Platform tot stand komt. Cribb is dan ook niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakomingen van de Koopovereenkomst.
10.2. De aansprakelijkheid van Cribb voor directe schade, geleden door Makelaar als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Cribb van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Cribb, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, beperkt tot een bedrag van EUR 500,- per gebeurtenis of EUR 1.000,- per jaar (exclusief btw).
10.3. Cribb is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, en schade welke veroorzaakt is door derden die door Makelaar zijn ingeschakeld.
10.4. Enige beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Cribb.
10.5. De aansprakelijkheid van Cribb wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Makelaar Cribb onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Cribb ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mo gelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cribb in staat is adequaat te reageren.
10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Makelaar de schade uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Cribb meldt.
10.7. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 11.             GEHEIMHOUDING

11.1. Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal deze ontvangende Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.
11.2. Informatie wordt beschouwd als vertrouwelijk tenzij een Partij aangeeft dat door haar verstrekte informatie niet vertrouwelijk van aard is.
11.3. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij of dit naderhand is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd en deze derde daartoe niet verplicht was.
11.4. Indien een der Partijen (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt die Partij een direct opeisbare boete ter hoogte van EUR 10.000,-, onverminderd het recht op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.

 

Artikel 12.             DUUR EN OPZEGGING

12.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Makelaar zich heeft geregistreerd op de Website en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
12.2. Beide Partijen kunnen de Overeenkomst op ieder moment per direct beëindigen. De reeds betaalde licentiekosten voor die maand worden niet gerestitueerd. Het account van de Makelaar blijft maximaal actief voor de maand waarvoor betaald is tenzij de Makelaar aan Cribb verzoekt het account eerder te deactiveren.
12.3. Indien Makelaar de Overeenkomst opzegt, is Cribb niet gehouden eventuele reeds betaalde vergoedingen terug te betalen aan Makelaar.
12.4. Cribb mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:
a.    Makelaar failliet is verklaard;
b.    Makelaar surseance van betaling is verleend;
c.     de onderneming van Makelaar wordt ontbonden of geliquideerd;
d.    er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Makelaar.
12.5. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Cribb gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt, het recht op het gebruik van het Platform, waaronder het Account, te beëindigen dan wel op te heffen en alle ten behoeve van Makelaar opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. Cribb is daarbij niet verplicht Makelaar uit eigen beweging een kopie van deze gegevens te verschaffen
12.6.  Indien Makelaar in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, is Cribb gerechtigd om de toegang tot het Platform te blokkeren en de Overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 13.             PERSOONSGEGEVENS

13.1. De bepalingen uit artikel 13 zijn van toepassing wanneer Cribb namens Makelaar persoonsgegevens verwerkt. Dit betekent dat de gegevens van de Gebruiker door de Makelaar worden verstrekt en door Cribb worden verwerkt. Cribb is in dat geval verwerker van persoonsgegevens, zoals blijkt uit artikel 13.2.
13.2. Indien Partijen onder eigen verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken en niet in elkaars opdracht, zijn Partijen zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Indien Cribb in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt in opdracht van Makelaar is onderstaand artikel van toepassing. Cribb is in deze situatie aan te merken als verwerker zoals bedoeld in artikel 4 onder 8 van de AVG. Makelaar is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin artikel 4 onder 7 van de AVG.
13.3. Cribb verwerkt de persoonsgegevens die zij in opdracht van Makelaar verzamelt of ontvangt, slechts ter uitvoering van de Overeenkomst en die doeleinden die met nadere instemming zijn overeengekomen. Dit geldt voor alle persoonsgegevens die Cribb in opdracht van Makelaar verwerkt, en tevens van alle categorieën betrokkenen.
13.4. Cribb verwerkt persoonsgegevens in ieder geval onder eigen verantwoordelijkheid in het geval Gebruiker via het Platform toestemming verleent aan Cribb. Makelaar biedt Cribb hier de ruimte toe.
13.5. Cribb verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers zoals genoemd in dit artikel.
·       Inloggegevens
·       E-mailadres
·       IP-adres
·       Cookie-ID
·       Identificatiegegevens (Identiteitsbewijs)
·       NAWTE-gegevens
·       Eventuele persoonsgegevens die door Gebruikers worden ingevuld als inhoud van het contactformulier
·       Woonprofiel op basis van woonwens (o.a. minimum-en maximumprijs, locatie en specifieke eisen t.a.v. de Woning)
·       Financiële gegevens
·       Publiekelijk beschikbare gegevens m.b.t. eigen Woning Gebruiker (o.a. BAG-informatie, foto’s, locatiegegevens en buurtinfo).

13.6.  Ten aanzien van de in artikel 13.2 genoemde verwerkingen, zullen Partijen zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens, ieder vanuit diens eigen rol. De verplichtingen van Cribb die uit dit artikel voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Cribb.
13.7. Cribb zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Cribb heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
a.    logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden, eventueel met twee-factor-authenticatie;
b.    automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
c.     voortdurende controle op naleving beleid; en
d.    beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS)-certificaten.
13.8. In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk in verband met persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 (12) van de AVG) dat door Cribb wordt ontdekt, zal Cribb Makelaar hiervan onverwijld, doch uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking, op de hoogte stellen en de instructies van Makelaar in dit verband, voor zover redelijk en noodzakelijk, naleven. De meldplicht van Cribb aan Makelaar behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
a.    wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
b.    (een schatting van) de aantallen betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
c.     wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
d.    wat is de (voorgestelde) oplossing;
e.    contactgegevens voor de opvolging van de melding.
Makelaar zal zelf een mogelijke melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkenen verrichten. Waar nodig zal Cribb Makelaar hierbij ondersteunen.
13.9. Makelaar geeft Cribb algemene toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens, op grond van de Overeenkomst, gebruik te maken van een derde met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving. Op expliciet verzoek van Makelaar zal Cribb Makelaar informeren over de door haar ingeschakelde derden. Makelaar heeft het recht om tegen enige, door Cribb ingeschakelde derde, bezwaar te maken. Wanneer Makelaar bezwaar maakt tegen de door Cribb ingeschakelde derden, zullen partijen onderling in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen. Cribb zal soortgelijke verplichtingen en afspraken omtrent persoonsgegevens zoals omschreven in de Overeenkomst, ook overeenkomen met de door Cribb voor deze opdracht ingeschakelde derden.
13.10. Cribb mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie, en in landen buiten de Europese Unie, mits aan de wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan. Cribb zal Makelaar op diens verzoek melden welk land of welke landen het betreft.
13.11. In het geval dat een betrokkene een verzoek met betrekking tot zijn persoonsgegevens richt aan Cribb, zal Cribb het verzoek doorsturen aan Makelaar, en zal Makelaar het verzoek verder afhandelen of doorsturen naar de betreffende verwerkingsverantwoordelijke(n). Cribb mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Indien blijkt dat de Makelaar hulp nodig heeft van Cribb voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan Cribb hiervoor kosten in rekening brengen.
13.12. Makelaar heeft het recht om eenmaal per jaar een audit uit te (laten) voeren door een onafhankelijke register EDP-auditor ter controle van de naleving van alle punten uit artikel 13, of vaker bij een gegrond vermoeden van misbruik. Deze audit wordt minimaal twee weken van te voren worden aangekondigd en zal worden uitgevoerd gedurende normale werktijden en zonder dat dit in conflict komt met de normale activiteiten van Cribb. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Cribb worden doorgevoerd. De kosten worden gedragen door Makelaar, tenzij blijkt dat Cribb niet in lijn met artikel 13 heeft gewerkt en/of er fouten zijn gevonden in de bevindingen die zijn toe te rekenen aan Cribb.

 

Artikel 14.             WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

14.1. Cribb behoudt zich het recht voor het Platform en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten.
14.2. Wijzigingen worden ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aan Makelaar bekend gemaakt per e-mail, via het Account of een ander kanaal waarvan Cribb kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Makelaar. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
14.3. Indien Makelaar een wijziging niet wil accepteren, dient Makelaar dit binnen 14 dagen na bekendmaking schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Cribb. Cribb kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Cribb daarop de wijziging niet intrekt, kan Makelaar tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Gebruik van het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 15.             SLOTBEPALINGEN

15.1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Cribb gevestigd is.
15.3. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
15.4. Onder ‘schriftelijk’ valt in de Overeenkomst ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.